Меню Затваряне

С международна среща се постави началото на проект UNEX T-YOU

На 2-ри и 3-ти декември 2019г. 93 СУ „Александър Теодоров-Балан” беше домакин на първата международна среща по проект UNEX T-YOU,  финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, проекти “Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите”
Партньори по проекта са организации от четири държави- България, Испания, Дания и Полша- 4 училища и 4 неправителствени организации.
На срещата, българските партньори в лицето на 93 СУ „Александър Теодоров-Балан” и фондация „Знам и мога”, приветстваха гост-партньорите по стар български обичай с питка с мед. Гостите бяха поздравени и с изпълнение на българска народна песен на гайда от Кирил Николов, учител по музика в училището, и Цветомира Петрова, ученичка от ІХ а клас.
По време на срещата се обсъдиха:

– Общите дейности по проекта; 
– Обща концепция на проекта; 
– Отговорности на партньорите по отношение на целите и резултатите от проекта; 

Освен това, всички интелектуални резултати бяха преразгледани и обсъдени между всички партньори с идеи за дизайн и предложения за развитие.
Представяне на финансови производства, изисквания за отчитане и договори бе извършено от Асоциация K&C. Партньорът BrainLog представи стратегията за оценка и осигуряване на качество, която ще позволи на проекта да предприеме необходимите корективни мерки навреме. Оценката ще обхване цялото времетраене на проекта и като анализира всички аспекти на процеса, то ще функционира и като инструмент за наблюдение и контрол. Всъщност Brainlog (DK) ще отговаря за предприемането на временни мерки в случай на отклонение от планирания работен план. 

За UNEX T-YOU:

Идеята за проекта възникна като отговор на нарастващия проблем в страните партньори, свързани с факта, че много ученици изпитват големи трудности при четене, разбирането на прочетеното, писането на добре структурирани текстове и правилното устно представяне. След многобройни образователни наблюдения бяха забелязани следните трудности, с които ученикът често се сблъсква: недостатъчно механично овладяване на четенето и писането, лоша устна и писмена изява, липса на богат речник, подходящ за тяхната възраст, лошо качество на четене с  разбиране, липса на мотивация за четене от учениците и техните семейства,  затруднения в неговото развитие, когато става въпрос за получаване на данни, нисък капацитет за намиране на източници на информация, в зависимост от конкретни нужди и невъзможност за представяне на най-важната информация. 

Проектът цели подобряване на критическото мислене чрез 4 интелектуални продукта, в които наблюдението, размисълът и критичното изразяване на идеи, отнасящи се до настоящите интереси на учениците, ще бъдат подобрени. 

В днешно време критичното мислене е една от най-споменатите компетенции в образователния пейзаж. 

Това се дължи на факта, че светът на работа все повече изисква работници, които са независими, решителни и аналитични. Така критичното мислене, подобно на другите умения, не само трябва да се работи в класната стая, но и да се насърчава от семействата. Но класната стая трябва да бъде мястото, където трябва да се правят основите на умението. 

Проектът UNEX T-YOU ще бъде добро средство за учениците да развият своите всеобхватни и изразителни способности. Развитието на тези способности ще допринесе положително за формирането им като интегрални индивиди, които могат да развиват активно обществото в бъдеще. 

UNEX T-YOU ще бъде обогатяващ инструмент, с който ще предоставим на учениците знания, ресурси и умения, необходими за правилното използване на езика както устно, така и в писмена форма. От друга страна, с UNEX T-YOU преподавателите ще разполагат с разработен материал, в който ще намерят необходимите инструменти за мотивиране на учениците по активен, приобщаващ и иновативен начин. 

UNEX T-YOU е проект, в който традиционната методология се комбинира с нови технологии. Това от своя страна трябва да доведат до мотивиране за учениците. Става въпрос за възстановяване на някои традиционни методи, които са били много успешни в миналото, и адаптирането им към Новите технологии.  В същото време ние насърчаваме критичното мислене на нашите ученици, тъй като мисленето ще бъде свързано с формулиране на хипотези, където може да има различни гледни точки за даден проблем. Използвайки ИКТ инструменти, от учениците се очаква да отворят нови въпроси, както и възможни решения, докато планират цялостен набор от стратегии, с които ще проучат решенията на новите въпроси и проблеми. 

С UNEX T-YOU също така възнамеряваме да развием езиковите и дигиталени ключови умения у нашите ученици, като се възползваме от безкрайните възможности, предлагани от новите технологии: блогове, креативни платформи за писане, онлайн видеоклипове с въпроси за самооценка, социални мрежи и други подобни. 

Целта на UNEX T-YOU е да предостави на учениците необходимите инструменти за ефективна и ефикасна работа в академична и работна среда, чрез процеса на устна и писмена комуникация, елементи, които не могат да бъдат отделени от нашите дневни области. 

Проектът UNEX T-YOU ще възстанови някои традиционни методи и ще ги адаптира към новата цифрова ера, подобрявайки академичните резултати на нашите ученици. В същото време той ще развие у учениците способността да мислят критично, така че по този начин да могат да управляват добре в обществото, като имат собствена преценка за нещата. Имайки предвид това обучение, учениците трябва да могат да управляват добре в обществото, да могат да взимат добри граждански решения, да разбират последиците от своите действия и в крайна сметка да имат ясен ум за решаване на проблеми.

Партньорите по проекта се съгласиха, че 20-те компонента на учебна работа в четирите езикови области, ще бъдат добро средство за насърчаване на критичното мислене на ученици на възраст от 14 до 16 години, което ще доведе до: 

– Подобряване на разбирането за четене вътре и извън класната стая. 

-Създайте способността на читателя да се развива.

-Привличане на интереса на учениците към четенето.

– Обогатявайте на езиковия запас от думи

– Развиване на способността за концентрация на вниманието, чрез различните свързани дейности. 

– Развиване на правописа на учениците;

– Стимулиране създаването на различни писмени текстове;

– Развиване на умението за активно слушане;

-Развиване на умението за говорене в различни ситуации.