Меню Затваряне

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 5 до 12  , при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г.присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас;

ВАЖНО! От 18.02.2021г. се допълва и присъственото обучение на 5 А, 7 А и 12 А клас, тъй като те са единствени паралелки в съответния си клас. Присъственото им обучение важи до отмяна/промяна на заповедта на министъра на здравеопазването.

Заповед на министъра на образованието и науката. (mon.bg)

От 15 февруари се разрешава присъственото обучение на учениците от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището (mh.government.bg)

Заповед на министъра на здравеопазването (mh.government.bg)

Занятията се провеждат в съответствие с приетите в 93. СУ Правила за работа през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

Занятията се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.

Останалите часове за учениците от 5 до 12  клас, които по график не са присъствени в училище, продължават да  протичат в ОРЕС с продължителност на учебните часове – 30 мин., съгласно утвърденото седмично разписание за втори учебен срок на уч. 2020/2021г. по приложения график. (може да го намерите по-долу)

Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в училище работят присъствено за съответните учебни часове и дни.

Обучението на учениците в дневна форма на обучение  за останалите класове да се осъществява  доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата Microsoft Teams синхронно.

Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно проветряване, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от Министъра на здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването. Задължително използват лични предпазни средства.

Провежда се извънреден инструктаж на персонала от лицето по БЗР и на учениците, намиращи се в училище, от класните ръководители, за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на защитна маска, съгласно посочените изисквания в Приложение 2 и Приложение 3 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването.

Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода и дезинфектант. Поддържа се необходимото количество дезинфектант в диспенсерите  в училището.

Работниците, които са на работа в училище, осъществятат засилен пропусквателен режим и не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.

Седмичната програма може да намерите ТУК

Следния ред и организация на обучение присъствено и от разстояние в електронна среда за учениците от 5 до 12 клас:

Часовете да следват утвърденото седмично разписание и следната организация на учебния ден:

9 – 12 клас:   1 смяна

ПРИСЪСТВЕНО ОРЕС 
1 час07:30-08:101 час07:40-08:10
междучасие5 минутимеждучасие5 минути
2 час08:15-08:552 час08:15-08:45
междучасие10 минутимеждучасие20 минути
3 час09:05-09:453 час09:05-09:35
почивка20 минутипочивка30 минути
4 час10:05-10:454 час10:05-10:35
междучасие5 минутимеждучасие15 минути
5 час10:50-11:305 час10:50-11:20
междучасие5 минутимеждучасие15 минути
6 час11:35-12:156 час11:35-12:05
междучасие5 минутимеждучасие15 минути
7 час12:20-13:007 час12:20-12:50

5 – 8 клас:    2 смяна

ПРИСЪСТВЕНООРЕС
0 час13:05-13:450 час13:10-13:40
междучасие5 минутимеждучасие10 минути
1 час13:50-14:301 час13:50-14:20
междучасие5 минутимеждучасие15 минути
2 час14:35-15:152 час14:35-15:05
междучасие5 минутимеждучасие15 минути
3 час15:20-16:003 час15:20-15:50
почивка20 минутипочивка30 минути
4 час16:20-17:004 час16:20-16:50
междучасие5 минутимеждучасие5 минути
5 час17:05-17:455 час17:05-17:35
междучасие5 минутимеждучасие15 минути
6 час17:50-18:306 час17:50-18:20

В платформата Shkolo.bg ще продължат да се нанасят отсъствия, забележки и оценки, както при присъствена форма на обучение.

Обучението в електронна среда от разстояние се извършва в платформата Microsoft Office 365, в частност приложението Microsoft Teams. Акаунтите са на домейн на училището, завършвайки на *@93sou.com, не тези, създадени от МОН. Полезни линкове за първоначална настройка и работа с програмата Teams, може да намерите тук. При проблем с влизането можете да пишете на it@93su.bg или да се свържете с класния ръководител.

Полезни връзки:


Пазете се и бъдете здрави!

93. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ – БАЛАН“