Меню Затваряне

Проектът “Твоят час”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

http://tvoiatchas.mon.bg

Клуб “Краснопис и стенография” по проект “Твоят час”

Учениците от клуб “Краснопис и стенография” по проект “Твоят час” започнаха своята работа. Децата с интерес научават нови неща за стенографските знаци, пишат старателно и се стремят да запомнят показаното от ръководителката си г-жа Попиванова.

На 27.06.2017 година завърши своята дейност Клуб “Млади стенографи” с ръководител Радка Попиванова. Учениците с голям интерес и старание изучиха знаците в тази нова за тях система за писане – стенографията, написаха с тях много нови думи, изречения, поговорки. Направиха табло на своя клуб. Благодарим на всички за положения труд! През следващата учебна го дина ще продължим!

Клуб “Млади еколози” по проект “Твоят час”

През месец май учениците от клуб “Млади еколози”, IV”а” клас, по проект “Твоят час”, посетиха Природонаучния музей. С голям интерес разгледаха експонатите на най-различни видове животни и научиха нови факти за флората и фауната в България.

Клуб “Творчество” по проект “Твоят час”

Учениците от клуб “Творчество” към IV”а” клас, по проект “Твоят час”, изработиха пано “Морско дъно”, направиха интересни и вкусни сандвичи.