Меню Затваряне

ЗАПОВЕД №  ……. /20.09.2022г

На основание чл.259, ал.1, т. на ЗПУО и в изпълнение на раздел ІІ,т.1.3.на

заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2022/2023 година

НАРЕЖДАМ

1. Следната организация за провеждане на олимпиади и състезания в
93 СУ АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ – БАЛАН”  

       Олимпиада     Срок Комисия за организиране и провеждане
Знам и мога21.01.2023 г.  Радка Попиванова –старши учител начален етап
Дарина Бакърджиева –учител начален етап      
Български език и литератураДо 27.01.2023 г.  Моника Вълчева- учител по БЕЛ
Маргарита Борисова- учител по БЕЛ
Английски езикдо 15.01.2023 г.Петя Петрова-старши учител по АЕ
Дамяна Георгиева- учител по АЕ
Руски езикдо 08.01.2023 г.  Радослава Иванова-старши учител по РЕ
Габриела Терзийска- учител по РЕ
МатематикаДо 11.12.2023 гИлияна Везирска-старши учител по м-ка
Димитър Мустакерски-старши учител по м-ка
Философиядо 18.01.2023 г.Маргарита Гавраилова – учител философия
д-р Искра Милева-учител философия
История и цивилизациядо 15.01.2023 гБоряна Гълъбова- старши учител по история
Зоя Доленска- учител по история
География и икономика16.01.2023 г.  Даниел Христов-старши учител по ГИ
Нако Иванов- учител по ГИ
Физика15.01.2023 г.  Мирослава Савова-старши учител по ФА  
Астрономиядо 13.01.2023 г.Мирослава Савова-старши учител по ФА
Химия и опазване на околната  среда22.01.2023 г.  Румяна Попова-старши учител по ХООС
Надка Филипова- старши учител по БЗО
Биология и здравно образование30.01.2023 г.  Надка Филипова- старши учител по БЗО
Румяна Попова-старши учител по ХООС
  1. Учителите по съответните учебни предмети са длъжни да информират и консултират учениците си за  условията и сроковете на съответните олимпиади.
     
  2. Преди включването на учениците в извънкласна или извънучилищна дейност родителите настойниците трябва да заяват информираното си съгласие.
  •  В срок до 30.11.2022  г. всички учители подават желаещите за участие ученици  на ЗДУД, като информираното съгласие на родителите остава на съхранение при учителя.
  • В срок до 20.12.2022 г.г. учителите по АЕ, РЕ представят темите и задачите по класове за първия кръг.
  • В срок до 5.12.2022 г. ЗДУД представят примерно разпределението на участващите ученици по кабинети за назначаване на квестори.
  • Участието на учениците със СОПв олимпиадите и състезанията става по условията и реда на външното оценяване.
  • Конкретните заповеди за всяка олимпиада и състезание ще се получават  до два дни след издаване на съответната заповед от началника на РУО, София-град.

Контрола и организацията по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-директорите, както следва:

Мирослава Стоичкова – Знам и мога , ХООС , Физика

инж. Наско Христов- БЕЛ, Философия, Биология и здравно образование

Александър Чакмаков –  АЕ, РЕ, География и икономика,

Емануела Атанасова- Астрономия

За олимпиадите по Математика, История и цивилизация,  ще отговарям лично.

Заповедта да се предостави за информация и изпълнение чрез ел. дневник Школо!

ЕВДОКИЯ ГЕРГОВА,

Директор на 93 СУ “Александър Теодоров-Балан”