Меню Затваряне

ЗАПОВЕД №  122/05.10.2020г 

На основание чл.259, ал.1, т. на ЗПУО и в изпълнение на раздел ІІ,т.1.3.на заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2020/2021 година 

НАРЕЖДАМ 1. Следната организация за провеждане на олимпиади и състезания в  
93 СУ АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ – БАЛАН”    

       Олимпиада      Срок  Комисия  за организиране и провеждане 
Знам и мога 23.01.2021 г.  Елена Бойчева –учител начален етап
 Жана Стоянова –учител начален етап    
Български език и литература До 29.01.2021 г.  Моника Вълчева- учител по БЕЛ
 д-р Мая Ангелова-старши учител по БЕЛ 
Английски език до 17.01.2021 г. Петя Петрова-старши учител по АЕ
 Цвета Николова-старши учител по АЕ 
Руски език до 10.01.2021 г.  Радослава Иванова-старши учител по РЕ
 Боян Бойчев-старши учител по РЕ 
Математика До 12.12.2020 г Илияна Везиркса-старши учител по м-ка
Димитър Мустакерски-старши учител по м-ка 
Философия до 24.01.2021 г. Маргарита Гавраилова – учител философия
 Красимира Алексиева-учител философ.дисц. 
История и цивилизация до 17.01.2021 г Боряна Гълъбова- старши учител по история
 Зоя Доленска- учител по история  
География и икономика 24.01.2021 г.  Даниел Христов-страши учител по ГИ
 Маргарита Гаврилова- учител по ФД 
Физика 15.01.2021 г.   Мирослава Савова-старши учител по ФА  
Астрономия до 15.01.2021 г. Мирослава Савова-старши учител по ФА 
Химия и опазване на околната  среда 24.01.2021 г.  Румяна Попова-старши учител по ХООС 
Надка Филипова- старши учител по БЗО 
Биология и здравно образование 31.01.2021 г.  Надка Филипова- старши учител по БЗО
 Румяна Попова-старши учител по ХООС 
  1. Учителите по съответните учебни предмети са длъжни да информират и консултират учениците си за  условията и сроковете на съответните олимпиади  
  1. Преди включването на учениците в извънкласна или извнучилищна дейност родителите настойниците трябва да заяват информираното си съгласие 
  1.  В срок до 30.11.2020  г. всички учители подават желаещите за участие ученици  на ЗДУД, като информираното съгласие на родителите остава на съхранение при учителя 
  1. В срок до 20.12.2020 г.г. учителите по АЕ, РЕ представят темите и задачите по класове за първия кръг . 
  1. В срок до 5.12.2020 г. ЗДУД представят примерно разпределението на участващите ученици по кабинети за назначаване на квестори  
  1. Участието на учениците със СОП в олимпиадите и състезанията става по условията и реда на външното оценяване 
  1. Конкретните заповеди за всяка олимпиада и състезание ще се получават  до два дни след издаване на съответната заповед от началника на РУО, София-град 

Контрола и организацията по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ЗДУД както следва :  

Мирослава Стоичкова – Знам и мога , ХООС , Физика,Философия 

Александър Чакмаков – БЕЛ, АЕ, РЕ, География и икономика,  

Емануела Атанасова – Биология и здравно образование и Астрономия 

За олимпиадите по Математика, История и цивилизация,  ще отговарям лично. 

Заповедта да се предостави за информация и изпълнение срещу подпис от Анета Георгиева – ЗАС ! 

ЕВДОКИЯ ГЕРГОВА 

Директор на 93 СУ «Александър Теодоров-Балан» 

ПРИЛОЖЕНИЕ към заповед 122/05.10.2020г и писмо на РУО с Изх.РУО 1-34529/04.12.2020  

       Олимпиада      Срок  
Знам и мога на 23.01.2021 г. 
Български език и литература до 21.02.2021 г. 
Английски език до 24.01.2021 г. 
Руски език до 23.01.2021 г.  
Математика на 16.01.2021 г.   
Философия до 24.01.2021 г.  
История и цивилизация до 14.02.2020 г. 
География и икономика до 13.02.2020 г. 
Физика до 06.02.2021 г. 
Астрономия до 31.01.2021 г. 
Химия и опазване на околната  среда до 30.01.2021 г. 
Биология и здравно образование до 07.02.2020 г. 

 
В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че общинските кръгове на олимпиадите за учебната 2020/2021 год. следва да се проведат не по-късно от съответните дати в приложения график. 

Информатика до 10.01.2021 г. 
ИТ до14.01.2021 г. 
Лингвистика до 29.01.2021 г. 
Гражданско образование до 05.03.2021 г. 
Техническо чертане до 27.02.2020 г. 

ДИРЕКТОР: 

        /ЕВДОКИЯ ГЕРГОВА/