Меню Затваряне

График за провеждане на часовете по спортни дейности за класовете от 1 до 12 клас за учебната 2021/2022 г. както следва:

КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛВИД МОДУЛДЕН ОТ СЕДМИЦАТАЧАС
1.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛСРЯДА3
2.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛСРЯДА4
3.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛСРЯДА5
4.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛПЕТЪК3
5.Вежен НеделчевМИНИ БАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК1
6.Вежен НеделчевМИНИ БАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК2
7.Вежен НеделчевМИНИ БАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК3
8.Вежен НеделчевМИНИ БАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК5
9.Вежен НеделчевМИНИ БАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК4
10.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА4
11.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА3
12.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА1
13.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК3
14.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК4
15.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК6
16.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК5
17.Антоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК2
18.Антоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК4
19.10аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК4
20.10бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК2
21.11аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК-1
22.11бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК0
22.12аМария ВасилеваВОЛЕЙБОЛСРЯДА0
23.12бМария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК0

Г Р А Ф И К

III. Организация и провеждане на модулното обучение

Модулите са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурен салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло.

Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на Александър Чакмаков- ЗДУД и Мирослава Стоичкова- ЗДУД.