Меню Затваряне

УТВЪРЖДАВАМ:

График за провеждане на часовете по спортни дейности за класовете от 1 до 12 клас за учебната 2020/2021 г. както следва:

КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛВИД МОДУЛДЕН ОТ СЕДМИЦАТАЧАС
1.И. КонстантиновМИНИ ВОЛЕЙБОЛПЕТЪК5
2.И. КонстантиновМИНИ ВОЛЕЙБОЛСРЯДА5
3.И. КонстантиновМИНИ ВОЛЕЙБОЛВТОРНИК6
4.И. КонстантиновМИНИ ВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК5
5.И. КонстантиновМИНИ БАСКЕТБОЛСРЯДА6
6.И. КонстантиновМИНИ БАСКЕТБОЛСРЯДА7
7.И. КонстантиновМИНИ БАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК7
8.И. КонстантиновБАСКЕТБОЛВТОРНИК7
9.И. КонстантиновБАСКЕТБОЛПЕТЪК6
10.Ант. ГетоваВОЛЕЙБОЛСРЯДА7
11.В. НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА7
12.В. НеделчевВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК7
13.И. КонстантиновВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК7
14.В. НеделчевВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК8
15.В. НеделчевВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК8
16.В. НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК-1
17.В. НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК0
18.10аАнт. ГетоваВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК0
19.10бАнт. ГетоваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК-1
20.11аВ. НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК0
21.11бВ. НеделчевВОЛЕЙБОЛВТОРНИК0
22.12аИ. КонстантиновВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК-1

Г Р А Ф И К

III. Организация и провеждане на модулното обучение

Модулите са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурен салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло. Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на ЗДУД Александър Чакмаков и Мирослава Стоичкова.