Меню Затваряне

Г Р А Ф И К

График за провеждане на часовете по спортни дейности за класовете от 1 до 12 клас за учебната 2022/2023 г. както следва:

КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛВИД МОДУЛДЕН ОТ СЕДМИЦАТАЧАС
1.Антоанета ГетоваМИНИ ВОЛЕЙБОЛВТОРНИК5
2.Антоанета ГетоваМИНИ ВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК5
3.Антоанета ГетоваМИНИ ВОЛЕЙБОЛПЕТЪК6
4.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК4
5.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛВТОРНИК4
6.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК1
7.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК4
8.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК2
9.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК3
10.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК7
11.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК6
12.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК2
13.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК5
14.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА7
15.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА5
16.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК7
17.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК6
18.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК1
19.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК5
20.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК6
21.10аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК5
22.10бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК2
22.11аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК5
23.11бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК-1
23.12аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК0
23.12бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК0

Утвърдил,

                                    Директор:

                                                                                                               /Евдокия Гергова/

III. Организация и провеждане на модулното обучение

Модулите са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурен салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

Настоящата заповед да се изложи на информационното табло.

Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на инж. Наско Христов- ЗДУД и Мирослава Стоичкова- ЗДУД.