Меню Затваряне

Г Р А Ф И К

за провеждане на часовете по спортни дейности за класовете от 1 до 12 клас за учебната 2022/2023 г. както следва:

КЛАСПРЕПОДАВАТЕЛВИД МОДУЛДЕН ОТ СЕДМИЦАТАЧАС
1.Антоанета ГетоваМИНИ ВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК5
2.Антоанета ГетоваМИНИ ВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК3
3.Антоанета ГетоваМИНИ ВОЛЕЙБОЛПЕТЪК2
4.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК4
5.Мария ВасилеваМИНИ ВОЛЕЙБОЛВТОРНИК3
6.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК6
7.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК4
8.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛЧЕТВЪРТЪК5
9.Мария ВасилеваМИНИ БАСКЕТБОЛПОНЕДЕЛНИК3
10.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК0
11.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛПЕТЪК4
12.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА-1
13.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА6
14.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК4
15.Вежен НеделчевВОЛЕЙБОЛСРЯДА5
16.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК1
17.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК0
18.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК2
19.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК1
20.Мария ВасилеваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК2
21.10аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛВТОРНИК3
22.10бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛЧЕТВЪРТЪК8
22.11аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК3
23.11бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПОНЕДЕЛНИК5
23.12аАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК7
23.12бАнтоанета ГетоваВОЛЕЙБОЛПЕТЪК6

III. Организация и провеждане на модулното обучение

Модулите са с продължителност 1 час и се провеждат един път седмично в двора или физкултурен салон на училище в зависимост от метеорологичните условия.

Графикът е задължителен за провеждане за всеки от посочените учители.

Часовете се провеждат при стриктно спазване на безопасните условия на обучение и възпитание на учениците и при наличие на задължителното игрално облекло.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите посредством електронния дневник и интернет страницата на училището.

Контрол по провеждането на часовете по графика възлагам на Александър Чакмакмов-ЗДУД, инж.Наско Христов-ЗДУД и Мирослава Стоичкова-ЗДУД.

Утвърдил,

                                  Директор:

                                                                                                               /Евдокия Гергова/