Меню Затваряне

Проведени обучения

В периода 14-16 май 2021 г. бяха проведени следните обучения.

Обучението се проведе в град Сандански. Темите, които бяха засегнати са: “Практически подходи в мултикултурна среда” и “Импровизационни и творчески подходи за изграждане на приобщаваща и мотивираща образователна среда.”

Проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”: Кампания Октомври 2020 – Октомври 2021

20-005-001 Иновативни методи в преподаването и 20-005-002 Позитивна училищна среда

Някои от темите, които бяха обсъдени включват, но не само:

Цикъл на Колб. Модел 70:20:10. Стълбица на участието.
Пирамида на учене. Групова задача – Как се научих да
пресичам улицата? През 3-те вида образование

Импровизационният театър като педагогически инструмент
за привличане и задържане на вниманието, провокиране на
любопитство и интерес от учениците.

А за Практически подходи в мултикултурна среда темите включваха:

Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и
равен шанс за образование

Активизиране на родителската общност за подобряване
работата в мултикултурна среда

Европейски и международни добри практики за
приобщаващо и насърчаващо образование в мултикултурна
среда

Планиране на последващи дейности. Инструкции за
обучението в неприсъствена форма. Индивидуални задачи
за участниците.;

Обученията се проведоха паралелно, едната група беше от 24 участници, другата 25. Фирмата, провела обученията е “СТАРТегия” ЕООД