Меню Затваряне

Частично възстановяване на присъствения учебен процес от 24.01.2022г.

ДОКЛАД

ОТ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧАКМАКОВ- В.И.Д ДИРЕКТОР 

НА 93.СУ „АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ-БАЛАН“,

Съгласно заповед № 346/07.01.2022 г.

на ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА-ДИРЕКТОР НА 93.СУ „АЛЕКСАНДЪР
ТЕОДОРОВ-БАЛАН“,

ОТНОСНО: връщане на учениците в реална
среда

Уважаема родители,

Във връзка със Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на
Министъра на образованието и науката за връщането присъствено на учениците I-IV клас, както и 7, 10 и 12 клас и Заповед № РД09-700/18.01.2022 г. на
Министъра на образованието и науката за разрешение за обучение в ОРЕС до
23.01.2022г.  повереното ми учебно
заведение Ви давам този
доклад:

·       
Все още имаме голям брой отсъстващи по болест
служители /вече-27%/

·       
Имаме само една хигиенистка на работа. 
/другите са болни от Covid-19/

За периода
24.01.2022г до 30.01.2022г е възможно да нямаме възможност да заместим всеки
отсъстващ учител, с оглед на което е възможно учениците да имат свободен час.
Молим Ви, ако това е ситуацията в паралелката на Вашето дете да проявите
разбиране.

Благодарим Ви за
участието в анкетата. От 495 гласували има 382, които смятат, че ОРЕС трябваше
да продължи до 31.01.2022г с оглед на взетото решение от Педагогическия съвет
на 14.01.2022г. Има и 113 желаещи децата им да са присъствено.

С оглед на
министерската Заповед и жалбата подадена
от родител до МОН и РУО София-град, Ви информирам, че съм подал доклад с
писмени обяснения до Началника на РУО София-град.

Благодарим, че въпреки
трудности за Вас и семействата Ви, ни подкрепихте в този толкова труден за
образователната система момент. Екипът на 93.СУ и целият педагогически състав, ще
направим всичко по силите си за здравето на нашите деца.

21.01.2022 год.                                                                                                                                 

гр. София                                                                                                                                                                       

С уважение:……………………………….

                                                                                                                                                                                                                     АЛЕКСАНДЪР
ЧАКМАКОВ

в.и.д 
Директор на 93 СУ «Александър Теодоров-Балан»

 съгласно заповед 
№346/07.01.2022
г

Powered By EmbedPress