Меню Затваряне

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023

I. НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) 2023

1. Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в IV. клас през учебната 2022/2023 година:

 • Български език и литература – 29 май 2023г., начало 10.00 часа.
 • Математика – 30 май 2023г., начало 10.00 часа.

2. Дати за провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII. клас през учебната 2022/2023 година:

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9.00 часа.
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 9.00 часа.
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9.00 часа.

3. Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в X. клас през учебната 2022/2023 година:

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11.00 часа.
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11.00 часа.
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 11.00 часа.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа.

II. НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение;
 • На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА УЧЕНИКЪТ:

 • се явява в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със Заповед на Министъра на образованието и науката за начало на изпита;
 • Носи документ за самоличност;
 • Носи и ползва химикалка, която пише с ЧЕРЕН цвят, молив, гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник;

III.График на дейностите съгласно Заповед № РД09-4065/30.08.2022г.

Дейност
Срок
НВО в IVНВО в VIIНВО в Х
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО 
до 03.02.2023 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им
до 08.02.2023г.
Въвеждане в ЕИСИП на предложения за оценители, за квестори, за учители консултанти, за начални учители за четене на диктовка и за учители по чужд език за четене на текст и предоставяне на декларациите им на регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО
01.02. – 17.02.2023г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО
до 24.02.2023г.
Утвърждаване на списък със сградите, залите и броя на местата в залите за провеждане на НВО
до 24.02.2023г.
Въвеждане в ЕИСИП на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите 
до 06.03.2023г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит
до 07.04.2023г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работидо 12.05.2023г.
до 05.06.2023г.
Утвърждаване на списък на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текстдо 18.05.2023г.
до 06.06.2023г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 10.05.2023г.
до 09.06.2023г.
Оценяване на изпитните работи от НВО01.06. – 08.06.2023г.
16 – 27.06. 2023г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 09.06.2023г.
до 28.06.2023г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Модел на НВО за IV клас (mon.bg) – IV. клас

Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година (mon.bg) – VII. клас

Модел на НВО за X клас (mon.bg) – X. клас

Правила за информационна сигурност (ПИС) в IV. клас.

Правила за информационна сигурност (ПИС) в VII. клас.

Правила за информационна сигурност (ПИС) в X. клас.

Правила за информационна сигурност (ПИС) – ИТ в X. клас.

Уважаеми родители и ученици, моля прочетете приложената инструкция преди датите за НВО: