Меню Затваряне

Начало на проект Schools Engage

For English scroll down.

С радост Ви съобщаваме, че след успешна процедура по кандидатстване, 93.СУ “Александър Теодоров – Балан” беше одобрено и днес се поставя началото на проекта ” SCHOOLS ENGAGE”, част от европейската програма “Erasmus+”.

Целта на проекта е да развие, тества и валидира иновативен учебен пакет за прогимназиален и гимназиален етап от обучението, което се базира на сервисно обучение*.

Задачи:

  1. Да помогне професионалното развитие на учителите, като ги подкрепя в прилагането на иновативни преподавателски практики, свързано със сервисното обучение и гражданското образование и да ги “въоръжи” с инструментите, методите и готови за употреба материали.
  2. Да подпомага внедряването и прилагането на сервисното обучение в училищата в четири европейски страни (Германия, Гърция, България и Кипър) и да повиши желанието на учениците да участват в повече граждански инициативи, да затвърди техните демократични ценности и да култивира активни граждански компетенции, като критично мислене, сътрудничество, социална отговорност и др.

Следете сайта за повече новини, свързани с проекта.

*Сервисното обучение е форма на образование чрез преживяване, при която учениците участват в дейности, които отговарят на нуждите на хората и общността, заедно със структурирани възможности, целенасочено предназначени да 	насърчават 	ученето 	и 	развитието 	на 	учениците. 	Рефлексията 	и 
реципрочността са ключови концепции на обучението чрез услуги."  

We are happy to announce the start of a new project- SCHOOLS ENGAGE!

The project aims at developing, testing, and validating an innovative educational package for secondary education that builds on Service Learning (SL)*.

Aims:

1) Enhancing teachers’ professional development by supporting them to apply innovative teaching practices related to service learning and citizenship education and equipping them with tools, methodologies and ready-to use materials.
2) Supporting the real life testing and application of SL interventions in schools in four European Countries (Germany, Greece, Bulgaria and Cyprus) and increase student’s civic participation, strengthen their democratic values and cultivate active citizenship competences such as critical thinking, collaboration, social responsibility, advocacy etc.

Stay tuned for more news!

Service-learning is a form of experiential education in which students engage in activities that address human and community needs together with structured opportunities intentionally designed to promote student learning and development. Reflection and reciprocity are key concepts of service-learning.”